HTSpot

1. Wprowadzenie

 1. Właścicielem systemu dostępnego pod adresem http://merispot.pl zwanego dalej Panelem jest Firma MERITA nazywana dalej Firmą
 2. Strona logowania dostępna jest pod adresem http://merispot.pl.
 3. Panel w sposób automatyczny umożliwia zakup oraz korzystanie z usługi dostępu do Internetu zwanej dalej Usługą .
 4. Usługa świadczona jest w systemie hotspot
 5. Zakup Usługi następuje metodą prepaidową za pośrednictwem PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
 6. Usługa ma ograniczony zasięg, dostępna jest tylko wtedy gdy dana osoba jest podłączona do sieci drogą kablową lub bezprzewodo­wą.
 7. Każda osoba, która dokonała rejestracji w panelu w dalszej części regulaminu nazywana jest Odbiorcą usługi w skrócie Odbiorcą.
 8. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne lub moralne które mogą dotknąć Odbiorcę jak i jej sprzęt komputerowy podłączony do sieci a następnie do globalnej sieci Internet.
 9. Odbiorca nie będzie rościł żadnych praw w stosunku do Firmy za skutki korzystania z usług wykupionych przez panel.
 10. Dokonanie rejestracji w panelu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
   

2 Sposób korzystania z platformy.

 1. Platforma prepaidowego dostępu do Internetu umożliwia korzystanie z usługi dostępu do Internetu po spełnieniu następujących kroków:
 2. Osoba jest podłączona bezpośrednio do sieci drogą przewodową lub bezprzewodową.
 3. Przy próbie wejścia do Internetu pojawia się na monitorze strona logowania.
 4. Osoba dokonuje rejestracji w naszym systemie to znaczy podaje w formularzu zgłoszeniowym niezbędne danie, ustaliła swój niepowtarzalny login i hasło. Loginem musi być adres e-mail. Hasło powinno zawierać minimum 4 znaki najlepiej cyfry i litery..
 5. Dokonała wpłaty zamierzonej kwoty pieniędzy. W zależności od formy wpłaty pieniądze na koncie panelu mogą pojawić się w okresie od kilku minut do 7 dni (dotyczy wpłat dokonywanych w Urzędach Pocztowych czy też Bankach przy tzw. okienku.).
 6. Wykupiła usługę a następnie ją aktywuje.
 7. Wpłat na konto Odbiorcy końcowego może dokonywać każda inna osoba mająca dostęp do Internetu i znająca poufny login oraz hasło Odbiorcy.
 8. Platforma jest w pełni automatyczna.. Wszelkie zmiany uzupełnienia w formularzu rejestracyjnym jak i generowanie faktur dokonuje osobiście Odbiorca końcowy.
 9. Konto Odbiorcy jest aktywne dopóki okres między logowaniami do panelu na indywidualne konto Odbiorcy nie przekroczy 180 dni. Po tym okresie konto jest dezaktywowane. Ewentualne środki płatnicze zgromadzone na koncie przepadają.
 10. Firma MERITA nie zwraca niewykorzystanych kwot zgromadzonych na koncie Odbiorcy w panelu.

 

3. Zasada działania sieci, korzystanie z usługi dostępu do Internetu


 

 1. Usługa dostępu do Internetu świadczona jest drogą radiową w tzw. systemie hotspot oraz, w określonych miejscach drogą kablową.
 2. Odbiorca końcowy zarejestrowany w panelu z wykupioną konkretną usługą będzie mógł skorzystać z Internetu po podłączeniu do dowolnego nadajnika sieci podłączonego do panelu
 3. Odbiorca może korzystać z dostępu do Internetu za pośrednictwem różnych urządzeń wyposażonych w kartę wi-fi takich jak komputery stacjonarne, laptopy, czytaki, tablety, telefony komórkowe itp. W przypadku utrudnień w wyświetleniu strony logowania prosimy o kontakt mejlowy pod adres podany na stronie logowania.
 4. Jeśli Odbiorca jest w zasięgu kilku nadajników powinien wybrać to połączenie, które zapewnia mu najlepszą jakość usługi.
 5. W przypadku utraty połączenia z nadajnikiem (zniknięcie nadajnika) prosimy o kontakt SMS-owy lub mejlowy pod adres lub telefon podany na stronie logowania.

 

4 Ewentualne awarie oraz reklamacje usługi.

 

 1. Firma MERITA dokłada wszelkich starać by zapewnić ciągłość i bez awaryjność świadczonej usługi.
 2. W danej lokalizacji jest na ogół umieszczane kilka nadajników by zapewnić ciągłość usługi w przypadku awarii jednego z nich.
 3. Klient powinien zdecydować się na wykupienie usługi tylko wtedy gdy jest w zasięgu nadajnika o dobrym sygnale. W innym przypadku firma nie bierze odpowiedzialności za jakość połączenia. Ewentualne polepszenie sygnału po przez kupienie bezprzewodowej karty sieciowej z wymienną anteną pozostaje w gestii Odbiorcy końcowego.
 4. Ze względu na specyfikę usługi nie podlegają reklamacji awarie lub zaniki sygnału do 6 godzin w okresie jednego tygodnia.
 5. Reklamacji podlegają tylko usługi dwudniowe i dłuższe. Nie podlegają reklamacji wykupione usługi godzinne i trzygodzinne i dzienne.
 6. W innych przypadkach Odbiorca końcowy ma prawo zgłosić awarię. W uzasadnionych przypadkach Firma może przedłużyć aktywność usługi o udokumentowany czas awarii.
 7. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres mailowy podany na stronie logowania. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 48 godzin od chwili zaistnienia awarii lub innego problemu. Reklamacje dotyczące dawniejszych problemów z siecią nie będą rozpatrywane.
 8. Nie podlegają reklamacji Awarie oraz przerwy w usłudze spowodowane tzw. siłami wyższymi. Pod pojęciem sił wyższych rozumie się:
  1. szeroko pojęte czynniki atmosferyczne a w szczególności burze, gwałtowne ulewy, śnieżyce, gradobicia, porywiste huraganowe wiatry.
  2. Awarie sieci energetycznej
  3. Awarie łącz poza siecią firmy MERITA
  4. Inne nie dające się zdefiniować i przewidzieć wydarzenia na przeciwdziałanie i usunięcie których, firma MERITA nie ma wpływu.
    

5 Opłacanie usługi ewentualne reklamacje

 

 1. Panel jest sprzężony z platformą płatniczą payu.pl. Po załogowaniu się i wejściu w osobiste konto Odbiorca końcowy w każdej chwili będzie mógł doładować swoje kont korzystając ze wszystkich opcji, które udostępnia platforma płatnicza payu.pl.
 2. W zależności od formy zapłaty środki na koncie Odbiorcy końcowego mogą się pojawić po kilku, kilkudziesięciu minutach. Tradycyjne przelewy oraz wpłaty w Banku lub na Poczcie dopiero po kilku dniach Prosimy pamiętać o wcześniejszym zasilaniu konta. Brak środków uniemożliwia wykupienie usługi a co za tym idzie korzystanie z Internetu.
 3. Indywidualne konto Odbiorcy może być zasilone SMS-em. Środki płatnicze powinny pojawić się na koncie Odbiorcy w kilka minut po wysłaniu SMS-a
 4. Do każdej wpłaty bankowej generowane są jednorazowe nr konta. Ponowne wpłaty na konta bankowe wygenerowane do wcześniejszych wpłat nie doładuje konta. Wpłacone w ten sposób pomyłkowo pieniądze można przeksięgować tylko za pośrednictwem payu.pl
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące nie pojawienia się wpłat na koncie Odbiorcy końcowego będą rozpatrywane po przesłaniu na adres mejlowy skanów wpłat lub pdf-ów wygenerowanych przez Internetowe platformy banków.
 6. W przypadku braku reklamowanych wpłat na platformie payu.pl reklamowanie wpłat w punkcie dokonania wpłaty pozostaje całkowicie w gestii Odbiorcy.
 7. Odbiorca tak powinien zarządzać zasilaniem konta by w przypadku rezygnacji z naszych usług nie pozostawały na jego koncie niewykorzystane środki. Firma MERITA nie zwraca niewykorzystanych kwot zgromadzonych na koncie Odbiorcy w panelu.
   

6. Postanowienia końcowe
 

 1. Odbiorcy końcowi sieci MERITA są zobowiązani do przestrzegania prawa i korzystania z Internetu w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami jak i uregulowaniami prawnymi polskimi jak i światowymi ratyfikowanymi przez Polskę, pod groźbą konsekwencji prawnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje prawne dotykające Odbiorcę końcowego za nie właściwe użytkowanie Internetu. Dotyczy to przede wszystkim zamieszczania niedozwolonej reklamy, niezgodnych z prawem treści, naruszanie praw autorskich oraz dopuszczania się nieuczciwej konkurencji.
 2. Usługi internetowe oraz korzystanie z sieci nie może być wykorzystanie przez Odbiorcę w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób uciążliwy bądź szkodliwy dla innych użytkowników sieci jak i sieci Internet. Zabronione jest celowe działanie na szkodę innych Abonentów sieci. Dotyczy to przede wszystkim celowego rozpowszechniania wirusów komputerowych (także trojanów i robaków internetowych), celowego przeciążania sieci, rozsyłania spamu, (szczególnie zawierającego niezgodne z prawem treści), a także wszelkiego działania uznawanego za nieetyczne bądź szkodliwe
 3. W szczególnych przypadkach gdyby Odbiorca końcowy nie zastosował się do Ostrzeżeń o działaniach niezgodnych z regulaminem, w szczególności patrz Podpunkt 1 i 2 powyższego Punktu. Firma może odłączyć Odbiorcę od sieci.
 4. Firma oświadcza, że w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Internetu gromadzi i przetwarza dane osobowe Odbiorcy podane w formularzu rejestracyjny jedynie w celu wykonania przedmiotu usługi jak i w zakresie narzuconym przez przepisy prawa Polskiego. Dane podane w formularzu są poufne i podlegają tajemnicy handlowej. Firma nie może przekazać danych osobowych Odbiorcy końcowego innym podmiotom z wyłączeniem przepisów prawa Polskiego.
 5. Firma nie bierze odpowiedzialności za skutki ujawnienia lub złamania indywidualnych identyfikatorów Odbiorcy takich jak : loginy i hasła dostępowe do panelu, hasła dostępu na obszary dyskowe, strony www lub skrzynki e-mail, , inne kody, itp.
 6. O ewentualnym zaprzestaniu świadczenia usługi w danym obszarze Odbiorca końcowy zostanie powiadomiony przez Firmę z sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem. Na stronie pojawi się konkretna data wyłączenia nadajników w danym miejscu .
(C) Merita 2012 - Projekt i realizacja systemu Zespół XESIT.PL.